Polityka Prywatności
West-Pol Sp. z o.o. w Chojnicach

I. Zasady ogólne

 1. Korzystanie ze strony internetowej eu, może wiązać się z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem niektórych danych osobowych oraz informacji o innym charakterze, dotyczących użytkownika korzystającego ze strony lub (oraz) osób, w imieniu, lub na rzecz których użytkownik korzysta ze strony.
 2. Strona internetowa eu nie jest przeznaczona dla dzieci.
 3. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz informacji uzyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej eu określa Polityka Prywatności West-Pol Sp. z o.o. w Chojnicach (dalej Polityka) i przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rodzaju gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych danych oraz informacji, jak również w sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień Polityki, okaże się niezrozumiałe lub nieczytelne, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z administratorem danych i strony – West-Pol Sp. z o.o. w Chojnicach (dalej administrator strony), na adres poczty elektronicznej: rodo@westpol.eu/nowastrona.
 5. Korzystając ze strony internetowej eu, użytkownik akceptuje w całości zasady określone w Polityce.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Aktualna treść Polityki dostępna jest każdorazowo na stronie eu w odpowiedniej zakładce. W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem zakładki, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z administratorem strony.

II. Administrator danych oraz informacji

Administratorem danych osobowych oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem strony westpol.eu/nowastrona jest West-Pol Sp. z o. o. w Chojnicach  przy ul. Asnyka 2, 89-600 Chojnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 229108.

III. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz informacji

 1. Dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem strony eu nie będą sprzedawane i udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem obowiązkowego udostępnienia w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem strony eu są poufne.
 3. Zgromadzone dane osobowe oraz informacje są przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, w sposób wymagany przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Użytkownik korzystający ze strony eu może zostać poproszony o udostępnienie niektórych danych osobowych oraz informacji o innym charakterze, wypełniając odpowiedni formularz lub podając je w inny sposób. Dane osobowe oraz informacje, o których podanie może zostać poproszony użytkownik, to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, wykonywany zawód lub specjalność, opis posiadanego doświadczenia.
 5. Podanie danych osobowych lub innych informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może spowodować ograniczenie lub wyłączenie możliwości skorzystania z niektórych usług, funkcjonalności czy dokonania czynności (nawiązania kontaktu).
 6. Dane osobowe oraz informacje będą gromadzone w celu: zawarcia i wykonania umowy; udzielenia informacji; sporządzenia lub wypełnienia dokumentów księgowych; realizacji płatności; rozpatrywania reklamacji; załatwiania kwestii spornych; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; zrealizowania innych zadań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora strony lub przez osobę trzecią, a także w celu dokonania analizy: zachowań użytkowników na stronie internetowej; ustalenia danych demograficznych o użytkownikach; personalizacji zawartości stron internetowych.
 7. Dostęp do danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkownika strony eu mają wyłącznie osoby upoważnione do tego przez administratora strony oraz na żądanie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, uprawnione organy.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrealizować prawo wglądu do udostępnianych danych oraz informacji, żądania ich edycji oraz skorzystania z prawa do bycia zapomnianym (usunięcie danych).
 9. W przypadku korzystania ze strony internetowej w imieniu lub na rzecz innej osoby niż użytkownik, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za posiadanie uprawnienia do udostępniania danych tej osoby oraz za ewentualne naruszenia w tym zakresie.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe oraz informacje przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 2. Dane osobowe oraz informacje przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia.
 3. Dane osobowe oraz informacje przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na administratora strony określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.
 4. Przetwarzanie danych osobowych oraz informacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora strony (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne),będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, chyba że administrator strony wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów oraz praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

V. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe i informacje gromadzone za pośrednictwem strony westpol.eu/nowastrona zabezpieczone są przy pomocy protokołu sieciowego SSL.

VI. Formuły dotyczące naruszenia zasad ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia poufności danych osobowych oraz informacji, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, administrator strony zgłosi ten fakt uprawnionym organom, a w przypadku, gdy naruszenie to może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator strony, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi o naruszeniu również użytkownika, którego ono dotyczy.

VII. Pliki cookies

 1. Strona internetowa eu używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb użytkowników. Zmiana ustawień w celu wyłączenia plików „cookies” wymaga aktywności użytkownika. Brak zmiany przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie  plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania ze strony.
 3. Przy pomocy plików „cookies”, administrator strony otrzymuje informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika, czy sposobie wykorzystania strony, które pozwalają na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.
 4. Pliki „cookies” nie służą do przechowywania danych osobowych.
 5. Szczegółowy cel stosowania plików „cookies” to: dostosowanie zawartości strony eu do preferencji użytkownika; tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik strony korzysta z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; odczytywanie i analizowanie statystyk między innymi z Google AdWords, Analytics; zapewnienie możliwości wielokrotnego oddania głosu w ankietach.
 6. Poziom ochrony przed plikami „cookies” ustawia się odrębnie w każdej przeglądarce, włącznie z całkowitym blokowaniem tych plików Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych na stronie.
 7. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępne jest pod adresem: westpol.eu/nowastrona/cookie-policy.
 8. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, zobowiązany jest do ich wyłączenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub niekorzystanie ze strony westpol.eu/nowastrona.